Glow Montessori Centre pre-loader

Testimonials - Videos

Parents: Mr. Prabhuram and Anitha

Student Name: Pranitha P

Grade: Montessori Seniors C

Parents: Mr. Vivek Parameswara & Mrs. Aafia Marium

Student Name: Aaira Vivek

Grade: Montessori Freshers C

Parents: Mr. Satya Priya Ashish & Mrs. Tanu Choudhary

Student Name: Ayaansh Jha

Grade: Montessori Freshers C

Parents: Mr. Prashant Srivastava & Mrs. Abhilasha

Student Name: Shashwat Srivastava

Grade: Montessori Junior B

Parents: Mr. Kapil Kumar Singh
& Mrs. Samita Sachdev

Student Name: Ivan Singh

Grade: Montessori Seniors C

Parents: Mr. Velmurugan KS & Mrs. Sowmeya Priya DJ

Student Name: Jaiaditya VS

Grade: Montessori Seniors C